Stowarzyszenie TPS

 

 

 

 

NAGRODA MARSZAŁKA MAŁOPOLSKI


 

Za bezcenny wkład w promowanie oraz ochronę rodzimej sztuki, pielęgnowanie i podtrzy-mywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Za niepowtarzalne połączenie promowania sztuki z pielęgnowaniem rodzimej historii, a w szczególności za ratowanie tkanin miechow-skiego skarbca bożogrobców poprzez odnawianie zabytkowych szat liturgicznych, kon-serwację i promocję zabytków kultury miechowskiej. Za aktywizację dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuki. Za wsparcie i promocję miechowskich artystów w krajuoraz na arenie międzynarodowej.

KAPITUŁA NAGRODY 2008Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" przyznawana jest corocznie dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem konkursu jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. W 2008 r. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki działające przy BWA "U Jaksy" w Miechowie było zdobywcą I miejsca w kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (przyznawany od 2011 roku) to honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Nadawany jest – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego, a uroczyste wręczenie odbywa się podczas Święta Małopolski. (..

 


 


LOGO TPS

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Plac Kościuszki 3a
32-200 Miechów
tel: 41 383 07 95
e-mail: artystycznetps@gmail.com
www.ujaksy.pl/stowarzyszenie-tps

Ważniejsze inicjatywy:

2022 - Pozyskanie funduszy ze środków Województwa małopolskiego z Programu "Mecenat Małopolski" - II edycja, na druk książki GENA NOWAK(1927-1981. (Nie)pokorna wśród artystów

2021 - Pozyskanie funduszy z Gminy i Miasta Miechów (z profilaktyki przeciwalkoholowej) na zorganizowanie letnich warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, realizowanych przy Dworku "Zacisze"

2021 - Zakup z funduszy TPS pianina i przekazanie go do Galerii BWA "U Jaksy"

2020 - Przekazanie dokumentacji dotyczącej konserwacji zabytkowych szat liturgicznych wraz z gablotami muzealnymi do ich przechowywania, do Muzeum Ziemi Miechowskiej, gdzie są obecnie przechowywane i eksponowane obiekty sacralne, zakonserwowane na zlecenie TPS

2018 - Wydanie książki "Między Miechowem a Wiśniczem czyli śladami Jaksy Gryfity"

2017 - Zakup obrazu PORTRET BRUNA SAS KULCZYCKIEGO - ostatniego z rodu Maurycego Tytusa Sas Kulczyckiego w linii męskiej (pierwszego znanego właściciela Dworku "Zacisze" i włączenie go do kolekcji BWA "U Jaksy", instytucji, która sprawuje opiekę merytoryczną nad Dworkiem

2016 - Wydanie książki MIECHÓW MIASTO SZTUKI we współpracy z BWA "U Jaksy"

2016 - Konserwacja obrazu olejnego PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI, pozyskanego w formie darowizny od członkini TPS Ewy Zaręby

2015 - Wydanie książki - Między Miechowem a Wiśniczem czyli śladami Jaksy Gryfity, Kazimierz Olchawa - Gazeta Miechowska

2013 - Sprzedaż cegiełek w celu pozyskiwania funduszy na budowę pomnika Macieja Miechowity
- Zorganizowanie balu dochodowego celem zebrania funduszy na budowę pomnika Miechowity
- Wydanie w cooperacji z BWA "U Jaksy" książki MACIEJ MIECHOWITA (1457-1523)

2011 - współorganizacja konkursu Kapliczki,dworski, pejzaże i scenki rodzajowe w stylu malarstwa XIX wieku i ufundowanie nagród dla laureatów konkursu

2008 – 2012 – Coroczne pozyskiwanie dofinansowania z funduszy powiatu miechowskiego na realizację zadania Rozwój i promocja zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży

2005 - pozyskanie z „Mecenatu Małopolski” dofinansowania na realizację zadania adresowanego do miechowskiej młodzieży pt. „Śladami wielkich mistrzów Europy”

2005 - pozyskanie funduszy (w wysokości 20.000,00 zł) z Fundacji Bankowej L. Kronenberga na konsrwację zabytkowych tkanin z miechowskiego skarbca i zakup gablot do ich przechowywania

2002 - 2008 - Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki zakonserwowano 17 szat: Kapa - 1 szt; ornaty - 5 szt; dalmatyki - 2 szt; stuły - 2 szt; manipularz - 1 szt; palki - 4 szt; bursa - 1 szt; rękawiczki - para.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •