Pracownia komputerowa

Warsztaty z grafiki komputerowej

Program realizowany przez BWA „U Jaksy” dotyczy wiedzy na poziomie podstawowym  z zakresu two-rzenia grafiki komputerowej i wiedzy o sztuce. Zajęcia prowadzone będą przez artystę grafika i historyka sztuki, którzy realizując założenia programowe kształtować będą wrażliwość uczniów i ich umiejętności samodzielnego myślenia oraz twórczego korzystania z możliwości współczesnych technologii graficznych. Program ten ma na celu pobudzanie zainteresowań grafiką artystyczną i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie sztuki. Pogłębianie wiedzy informatycznej służyć ma kreatywności w ogólnym rozwoju ucznia i rozbudzać jego zainteresowania w różnych kierunkach i dyscyplinach zawodowych.

 


 

Treści kształcenia obejmować będą:

 


 

I. ABC historii sztuki współczesnej:

1. Współczesne kierunki w sztuce

2. Definicje piękna na przestrzeni stuleci

3. Estetyka i budowa formalna dzieła sztuki

4. Złoty podział i rytmy

5. Zasady kompozycji

6. Psychologia barwy

7. Kolor w reklamie

 


 

II. ABC pracy z komputerem:

1. Wprowadzenie do obsługi graficznych programów komputerowych

3. Przetwarzanie fotografii  w programach komputerowych

4. Zabawa kolorem w fotografii komputerowej

5. Kompozycje liternicze dopełnieniem reklamy fotograficznej

6. Projektowanie graficzne – stopniowanie zadań pozyskiwanymi umiejętnościami i zdobywaną wiedzą: zabawy liternicze, komponowanie plakatów, znaki firmowe, CV, foldery

7. Poszukiwanie indywidualnej formy graficznej na wyrażanie własnych emocji

 


 

III. ABC niezbędne do wykonania samodzielnego dzieła graficznego:

1. Wybór tematu

2. Gromadzenie materiałów

3. Opracowanie koncepcji

4. Projektowanie graficzne w poszukiwaniu formy realizacji pomysłu

5. Zatwierdzenie projektu do realizacji

6. Wykonanie finalnego dzieła sztuki

7. Ocena artystyczna i techniczna wykonanego dzieła

8. Zorganizowanie wystawy najciekawszych realizacji


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •